Một bài toán tính tổng

Link bài toán: http://vn.spoj.com/problems/C11CAL/

Solution 0.00s
Solution nhân ma trận
Solution khử Gauss